Organizačný výbor

Garanti podujatia

RNDr. Alena Gábelová, CSc., BMC SAV, v. v. i., SR
MUDr. Hana Lehocká, PhD. ZÚ, ČR
RNDr. Miroslav Machala, CSc., VÚVL, v. v. i., ČR
Ing. Jan Topinka, DrSc., ÚEM AV, v. v. i., ČR
Doc. Andrea Ševčovičová, PhD. PriF UK, SR
MUDr. Pavel Vodička, CSc., DrSc., ÚEM AV, v. v. i., ČR
MUDr. Jana Tulinská, PhD., SZU, SR

 

Lokálny organizačný výbor

(BMC SAV, v. v. i., SR)

RNDr. Katarína Kozics, PhD.
RNDr. Monika Šramková, PhD.