Abstrakty

Pokyny pre písanie abstraktov:

Používajte MS-Word 2002 alebo vyššie verzie

Dodržujte uvedený formát abstraktu (1 strana A4):

 

Pokyny pre vedecké práce v plnom znení (short communication):

Používajte MS-Word 2002 alebo vyššie verzie

Dodržujte uvedený formát príspevku:

Zborník bude v elektronickej forme a bude mať ISBN.

 

Abstrakty a príspevky v plnom znení zasielajte elektronicky ako prílohu mailu na adresu: gentox@savba.sk

Abstrakty/príspevky zasielajte do 20.4.2023

V prípade viacerých spoluautorov, ktorí sa zúčastnia konferencie, abstrakt/príspevok zasielajte iba raz!

Abstrakty/príspevky zaslané bez zaplatenia registračného poplatku nebudú uverejnené v zborníku.

Program konferencie bude zostavený, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, podľa prihlásených príspevkov. Odborná komisia si vyhradzuje právo zaradiť na ústnu prezentáciu (15 min.+5 min. diskusia) niektoré z príspevkov zahlásených ako poster – autori budú o tejto zmene informovaní.